Societatea oferă partenerilor de afaceri următoarele servicii și consultanță în domeniu Securitate și Sănătate în Muncă și Situații de Urgență descrise pe larg după cum urmează:

» 1 Identificarea pericolelor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă / echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/ posturi de lucru ( evaluarea riscurilor se va face ca lucrare suplimentară la cererea scrisă a beneficiarului;

» 2 Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

» 3 Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor, ținând seama de particularitățile activităților și ale societății, precum și ale locurilor de muncă / posturilor de lucru și direcționarea acestora către persoanele cu atribuții din societate pentru prelucrare numai după ce au fost aprobate de către angajatorul beneficiarului;

» 4 Propunerea atribuțiilor și răspunderilor de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor ce revin lucrătorilor conform funcțiilor prestate pentru a fi consemnate în fișele de post;

» 5 Elaborarea de documentație minimă cu caracter de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și apărării împotriva incendiilor;

» 6 Elaborarea tematicii de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor pentru toate fazele de instruire, stabilirea în scris de comun acord cu angajatorul beneficiarului, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii;

» 7 Recomandarea evidențierii către angajator a zonelor cu risc ridicat și specific din punct de vedere al securității și sănătății în muncă și apărării împotriva incendiilor, pentru care acesta are obligația prin lucrători proprii să acționeze conform art. 101-107 din N.M.A. a Legii 319/2006;

» 8 Consultanță în stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor H.G. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă și standardul cerut de I.S.U. (procurarea de materiale propagandă, broșuri și alte documente necesare desfășurării activității, achiziționarea semnalizărilor fiind prinsă în factură ca deviz suplimentar clauzelor contractuale);

» 9 Consultanță în evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor din punct de vedere al securității și sănătății muncii;

» 10 Consultanță în evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

» 11 Efectuarea de controale interne pe linie de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor, neperiodice, cu informarea în scris a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

» 12 Informarea angajatorului în scris cu acte legislative noi apărute de interes imediat;

» 13 Informarea angajatorului în ceea ce privește verificările periodice ale prizelor de împământare, și/sau a meseriilor ce trebuiesc autorizate, a expirării perioadei de valabilitate la stingătoare, etc.;

» 14 Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din societate și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor H.G nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

» 15 Consultanță și participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 din N.M. de A. A Legii S.S.M. aprobate prin H.G. 1425/2006 completată și modificată;

» 16 Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă și ai inspectoratului pentru situații de urgență, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

» 17 Colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

» 18 Colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne și/sau externe, ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;

» 19 Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

» 20 Propunerea către conducere de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă și apărării împotriva incendiilor;

» 21 Propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă și apărare împotriva incendiilor la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini ;

» 22 Controlul modului de respectare a măsurilor de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor.

» 23 Consultanță și instruire la angajare a lucrătorilor( la cerere cu un tarif de 100 lei fără TVA pentru un grup de până la 10 lucrători)privind modul de instruire a personalului angajat de beneficiar pentru securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor.

» 24 Consultanță privind emiterea deciziilor pentru atribuțiile personalului numit în structura organizatorică a activității de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor;

» 25 Consultantul va adresa periodic în scris beneficiarului atenționări în ceea ce privește evaluarea riscurilor, verificarea stării de sănătate a angajaților, verificările prizelor de împământare,verificarea stingătoarelor, revizii s.u., completarea fișelor de post cu atribuții s.s.m. și s.u., autorizarea meseriilor (acolo unde este cazul) și autorizarea societății(certificat constatator sau unde este cazul autorizația I.T.M. și autorizare I.S.U.);

» 26 Relația cu Inspectoratele teritoriale de resort și multe alte activități;

» ~ Toate materialele necesare celor două domenii ( fișe instruire, tipizate, materiale propagandă , prescripții minime și alte materiale necesare bunei desfășurări legale a Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență) pot fi asigurate de firma noastră prin deviz în factura de consultanță și prestări servicii ,cu acordul beneficiarului și prevăzute în contract;

» ~ Societatea noastră vă poate asigura prin intermediere relația cu medicina muncii , măsurători PRAM , determinări noxe , verificări stingătoare , achiziții stingătoare și echipamente pentru apărarea împotriva incendiilor , etc.